Terms of service

 
LEWEL_Facebook_Hjemmeside_LOGO_DARE_TO_LIVE_GENSERSTOR_SVART.png
 


ALMINNELIGE TJENESTEVILKÅR

1 GENERELT

Disse vilkårene gjelder for bruk av www.lewel.no og alle tilknyttede sider og tjenester, herunder mobil-applikasjoner og alle andre plattformer vi velger å benytte for tilgjengeliggjøring av vår tjenester.

Kjøp av innhold og tjenester via www.lewel.no forutsetter at du aksepterer disse vilkårene. Du aksepterer vilkårene ved å opprette en brukerprofil, eller på annen måte ta våre tjenester i bruk, eller i forbindelse med din bestilling av våre tjenester.  Alle tjenester som leveres via www.lewel.no er underlagt disse tjenestevilkårene med mindre noe annet fremgår uttrykkelig ved bestillingen.

Disse vilkårene vil bli oppdatert fra tid til annen uten dette blir varslet særskilt med mindre endringene har vesentlig betydning for brukerbetingelsene.  Endringer vil ikke bli gjort gjeldende for kjøp av tjenester som er gjennomført på tidspunktet for endringene.

Den til enhver tid gjeldende versjonen av vilkårene finner du på www.lewel.no/terms-of-service.

For spørsmål knyttet til vilkårene for bruk av tjenestene kontakt oss på e-post info@lewel.no.

2 NÆRMERE OM VÅRE TJENESTER

www.lewel.no  er en plattform for tilgjengeliggjøring av praktiske tips og verktøy for trening, kosthold og fitness-konkurranser.  Nærmere informasjon om tjenestens innhold finner du her.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte elementer i tjenesten kan være under utvikling/uttesting («beta-tjenester») og dermed ikke er like stabilt i drift og bruk og som periodevis kan være utilgjengelig eller ha redusert funksjonalitet. Vi vil ikke tilby service eller support på bruken av beta-tjenester.

Vi vil til enhver tid forsøke å tilby våre brukere forbedret funksjonalitet og relevant innhold og tjenesten vil derfor kunne endres og oppdateres uten at dette varsles på forhånd. Ved innføring av vesentlige endringer som påvirker de grunnleggende egenskaper ved tjenesten vil vi gi varsel med nærmere informasjon før endringene innføres.

3 GRUNNLEGGENDE VILKÅR For å bruke våre tjenester må du oppfylle følgende betingelser:

a) Du er 16 år eller eldre

c) Du forstår at de produkter du får tilgang til er personlig, og ikke kan kopieres/distribueres til utenforstående, verken for kommersiell eller ikke-kommersiell bruk.

4 ABONNEMENTSVILKÅR

For tilgang til våre tjenester påløper et vederlag som er angitt på www.lewel.no for den enkelte tjeneste. Prisen fremgår også av din bestilling og bestillingsbekreftelse. Våre priser kan endres med 30 dagers skriftlig varsel.
For abonnementsbaserte tjenester kan det gjelde særskilte vilkår knyttet til varighet og oppsigelse som fremgår av informasjonen du får før bestilling.

Oppsigelse av kundeforholdet og/eller avslutning av abonnement mv. kan skje direkte i app/web eller ved å sende e-post til: info@lewel.no.  For abonnementsbaserte tjenester er oppsigelsen gyldig med virkning fra neste forfall for abonnementet (normalt pr 30 dager etter dato for registrering av brukeren) og gir ikke rett til tilbakebetaling av allerede betalt abonnement for perioden frem til oppsigelse finner sted.

5 REGLER FOR TILGANG OG BRUK AV TJENESTEN

Følgende regler gjelder for bruk av våre tjenester:

a) All tekst og alle bilder og andre medier som er tilgjengelige i www.lewel.no tilhører oss og vil kunne være kopibeskyttet av sine respektive rettighetshavere, og kan ikke benyttes under noen omstendigheter uten skriftlig tillatelse med mindre annet fremgår uttrykkelig.

b) Det er ikke lov å overvåke, kopiere eller innsamle informasjon fra våre plattformer gjennom bruk av ”spider”, ”robot” eller ”scraper», verken automatisk eller manuelt, uten skriftlig tillatelse.

c) Det er ikke tillatt å forsøke å ”hacke” eller teste sikkerheten eller konfigureringen på noen av våre plattformer.

Å forsøke, eller å faktisk få tilgang til data som ikke er ment for sluttbrukere er ikke tillatt, enten som et resultat av egne handlinger, eller som et resultat av hendelser utenfor vår kontroll. Brukere som opplever at de har tilgang til slik informasjon som de ikke skal ha tilgang til plikter å melde fra til vår supportavdeling om dette (info@lewel.no).

Du aksepterer at det kan være forstyrrelser i plattformens funksjonalitet som fører til at hele eller deler av vår tjeneste er utilgjengelig i perioder. Du aksepterer videre at dette kan være resultat av hendelser både innenfor og utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, oppdateringer eller teknisk vedlikehold.

6 PERSONOPPLYSNINGER

Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning og i samsvar med vår alminnelige personvernerklæring. Ved kjøp av produkter/tjenester hos www.lewel.no vil du bli bedt om å samtykke til vår behandling av personopplysninger som beskrevet i personvernerklæringen. Dette omfatter opplysninger som du selv gir oss i forbindelse med registrering mv., samt informasjon om din bruk av tjenesten. Dette omfatter også spørsmål og svar knyttet til bruk av interaktive tjenester som tilbys i tilknytning til våre tjenester (Snapchat-dialoger mv.).

For de fleste tjenestene vil vi oppbevare dine opplysninger i inntil 12 mnd for å sikre at du kan komme tilbake til bruk av tjenestene uten å miste dine registrerte opplysninger i mellomtiden.

Dersom du velger å benytte deg av våre tjenesterpå www.lewel.no  vi kunne behandle personopplysninger om deg for å levere, forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi behandler også aktuelle personopplysninger for å kunne gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset ditt bruksmønster, til statistisk analyse og for å begrense misbruk av tjenestene.

Vi selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi videreformidler heller ikke slik informasjon til tredjepart ut over hva som fremgår av personvernerklæringen.

7 LINKER TIL ANDRE SIDER SOM IKKE EIES ELLER KONTROLLERES AV OSS

Alle våre plattformer kan inneholde linker til andre nettsider som ikke er eid av oss. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse sidene eller bruken av disse.

8 IMMATERIELLE RETTIGHETER

Alt innhold på www.lewel.no og app’er mv., inkludert varemerket LEWEL er vår eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, tekster, datakode, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på nettsted og/eller app under enhver omstendighet ikke kan kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra oss.

Du kan ikke videreselge informasjon fra www.lewel.no eller på annen måte utnytte denne til andre formål enn hva som fremgår av disse alminnelige vilkår uten skriftlig samtykke fra oss. Dette omfatter også alle produkter du kjøper eller på annen måte får tilgang til via www.lewel.no.

9 SOSIALE MEDIER OG INFORMASJONSDELING

For enkelte tjenester vil vi kunne gi våre brukere muligheten til å dele, kommentere, stille spørsmål eller på annen måte kommunisere med ressurspersoner og andre brukere på en måte som kan være synlig for andre brukere. Hver enkelt bruker er ansvarlig for innholdet, og vi verken støtter eller er medvirkende til hva som skrives av våre brukere og av andre.

Vi oppfordrer alle brukere til å unnlate å gjøre sensitiv informasjon tilgjengelig på våre tjenester (navn på barn/bilder og/eller informasjon om helseopplysninger eller behandling).

Våre interaktive tjenester kan ikke under noen omstendighet brukes til markedsføring av produkter/tjenester, verken direkte eller indirekte.

Hver bruker er også selv ansvarlig for å sette seg inn i hvem andre som kan se informasjonen som skrives, og legger inn kommentarer på eget ansvar. Det er ikke lov til å skrive kommentarer i andres navn eller benytte falskt navn. Vi forbeholder seg retten til å fjerne eller skjule kommentarer uten å oppgi grunn der hvor dette er innenfor våre krav til brukerprofiler på sosiale medier. Kommentarer som oppfattes som reklame eller som for øvrig har krenkende eller støtende innhold vil fjernes umiddelbart.  Enhver form for «trolling» (mobbing, nedsettende omtale av enkeltpersoner eller institusjoner) er forbudt og vi forbeholder oss retten til å fjerne alt innhold som vurderes som støtende eller krenkende kan fjernes umiddelbart. Ved alvorlig eller vedvarende brudd på reglene vil vi kunne si opp kundeforholdet med den/de brukere det gjelder med umiddelbar virkning.

Det er ikke lov til å legge ut kopibeskyttet materiale på våre sider. Innhold som krenker tredjeparts rettigheter vil bli fjernet så snart vi får melding om dette uten at dette nødvendigvis på forhånd forelegges for brukeren som har gjort innholdet tilgjengelig.

11 ANSVARSBEGRENSNINGER M.V.

Vi vil til enhver tid gjøre alt vi kan for å sikre at våre brukere får stabil tilgang til tjenesten i samsvar med tjenestebeskrivelsen, se punkt 2 ovenfor. Vi kan imidlertid ikke gi noen form for garanti for nytteverdi eller effekt av de tips og verktøy som vi gir brukere tilgang til. Det må også påregnes driftsavbrudd av kortere eller lengre varighet, men vi vil forsøke å rette alle feil så snart vi blir gjort kjent med disse. Dersom du opplever problemer med bruk av tjenesten ber vi om at du sender oss et varsel på info@lewel.no

Selv om vi gjør vårt beste for å sikre kvaliteten på det materialet vi gjør tilgjengelig, kan vi heller ikke garantere at alle opplysninger er korrekte og fullstendige i alle henseender. Hver enkelt bruker må derfor basere gjøre en selvstendig vurdering av situasjonen for sitt barn, og om nødvendig oppsøke helsepersonell

Vi er ikke under noen omstendighet ansvarlig for hvordan våre brukere velger å benytte informasjonen som vi har gjort tilgjengelig. Informasjonen som publiseres av oss må under ingen omstendighet erstatte ordinær diagnostisering eller medisinsk behandling basert på klinisk forsvarlige prinsipper og vurderinger av kvalifisert helsepersonell. Dersom du opplever ubehag eller smerte under utførelse av øvelser og aktiviteter basert på informasjon fra www.lewel.no må du oppsøke lege eller annet kyndig helsepersonell.

Vi fraskriver oss derfor ethvert ansvar for medisinsk diagnostisering eller behandling, eller mangel på sådan, herunder skade eller tap knyttet til dette, basert på den informasjonen vi har gjort tilgjengelig for våre brukere.


 
LEWEL_Facebook_Hjemmeside_LOGO_DARE_TO_LIVE_GENSERSTOR_SVART.png